Quốc gia Trung Đông cấm tiệt xe sơn đen vì lý do trời ơi đất hỡi