Lexus GS F và RC Special đánh dấu 10 năm hoạt động